BẢNG GIÁ NHÀ THUỐC

BẢNG GIÁ NHÀ THUỐC
  BẢNG GIÁ NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN  
      ĐVT: VNĐ  
STT Tên Thuốc Đơn Vị  Đơn Gía Bán (VAT) Ghi Chú
Phần I : Thuốc
1 Acetazolamid Viên 1,271  
2 Acyclovir Stella 800mg Viên 5,016  
3 Alcaine 0.5% Lọ 15 ml 42,137  
4 Alegysal Lọ 5 ml 82,133  
5 AlphaDHG Viên 1,502  
6 Augmentin 1g Viên 25,279  
7 Azarga 5ml Lọ 5 ml 326,340  
8 Azopt Lọ 5 ml 122,535  
9 Biocemet DT 500mg/62,5mg Viên 10,112  
10 Cebrex S Viên 8,988  
11 Combigan Lọ 5 ml 192,690  
12 Cravit 0.5% Lọ 5 ml 94,711  
13 Cravit 1.5% Lọ 5 ml 121,799  
14 Diquas Lọ 5 ml 136,159  
15 Doxycyclin - Mekophar Viên 1,063  
16 Duotrav lọ 2,5 ml 336,000  
17 Efferalgan 500mg Viên 4,188  
18 Efticol 0,9% Lọ 10 ml 3,465  
19 Enpovid A,D Viên 555  
20 Flumetholon 0,1 Lọ 5 ml 32,177  
21 Ganfort Lọ 3 ml 268,790  
22 Indocollyre Lọ 5 ml 72,760  
23 Kali Clorid Viên 2,033  
24 Ketofen-Drop Ống 0,4 ml 5,885  
25 Liposic Eye Gel Tuýp 10g 69,550  
26 Lotemax Lọ 5 ml 230,475  
27 Lumigan  Lọ 3 ml 264,683  
28 Magne B6 Corbiere Viên 2,310  
29 Maxitrol Lọ 5 ml 44,727  
30 Medrol 16mg Viên 5,159  
31 Mydrin-P Lọ 10 ml 72,224  
32 Nevanac Lọ 5 ml 160,649  
33 Oflovid Lọ 5 ml 59,783  
34 Oflovid ophthalmic ointment Tuýp 3,5g 79,747  
35 Ofloxacin 200 mg Viên 1,802  
36 Optive UD  Ống 6,966  
37 Paracetamol 500mg - Mekophar Viên 398  
38 Pataday lọ 2,5 ml 144,426  
39 Pred Forte Lọ 5 ml 33,985  
40 Refresh Tears Lọ 15 ml 68,588  
41 Relestat Lọ 5 ml 80,080  
42 Restasis Tép 0,4 ml 19,159  
43 Rotundin 30  Viên 676  
44 Rupafin Viên 6,955  
45 Sancoba Lọ 5 ml 55,636  
46 Sanlein 0,1 Lọ 5 ml 66,509  
47 Sanlein 0.3 Lọ 5 ml 132,300  
48 Systane Ultra 10ml Lọ 10 ml 96,835  
49 Systane Ultra 5ml Lọ 5 ml 64,307  
50 Taflotan lọ 2,5 ml 257,039  
51 Timolol Maleate Eye Drops 0.5% Lọ 5 ml 45,153  
52 Tobradex Lọ 5 ml 50,611  
53 Tobradex ophthalmic ointment Tuýp 3.5 g 55,962  
54 Tobrex Lọ 5 ml 42,800  
55 Travatan Lọ 2.5 ml 264,915  
56 Vacoomez - 20 mg Viên 531  
57 Vigadexa Lọ 5 ml 116,130  
58 Vigamox Lọ 5 ml 96,299  
59 Vitamin C  500 mg Viên 496  
Phần II : Sản phẩm không phải là thuốc - Thực phẩm chức năng
60 Axaeye Viên 8,250  
61 Eyevite Viên 8,250  
62 Visplus Viên 8,250  
63 Lutin Viên 8,750  
64 Ixantin Viên 8,250  
65 Ixantin - K Ống 16,001  
66 Ilux Viên 8,250  
67 Sante Lutax 15 Viên 8,196  
Phần III : Vật tư y tế - Dung dịch nhỏ mắt
68 Systane Complete Lubricant Eye Drops Lọ 5 ml 150,000  
69 Cationorm Ống 9,333  
70 Repadrop Lọ 10 ml 496,000  
71 Ocuvane Plus Cái 14,500  
72 Mytro 0.01% 5ml Lọ 5 ml 120,000  
73 Mytro Plus Lọ 10 ml 250,000  
74 Myatro L Lọ 5 ml 125,500  
75 Myatro XL Lọ 5 ml 135,000  
76 Hydramed Tép 13,750  
77 HydraMed Night Sensitive Tuýp 160,000  
78 Hye Lọ 10 ml 200,000  
79 Hye Mono Tép 0,5 ml 13,250  
80 Hylo Night Tuýp 5 g 165,000  
81 Hylogel Lọ 10 ml 310,000  
82 Chườm ấm mắt GoCozy Cái 17,000  
83 Clinitas 0.2% Ống 0.5 ml 13,500  
84 Clinitas Soothe Ống 0.5 ml 19,000  

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN