BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ
BẢNG GIÁ NIÊM YẾT DỊCH VỤ
STT TÊN DỊCH VỤ  GIÁ TIỀN DỊCH VỤ   GIÁ CHÊNH LỆCH   GIÁ BHYT PHẢI TRẢ 
1 Angiography          1,200,000      1,200,000  
2 Bóc giả mạc (1 mắt)             100,000        100,000  
3 Bóc giả mạc (2 mắt)             200,000        200,000  
4 Bơm rửa lệ đạo             160,000        121,700           38,300
5 Bơm thông lệ đạo ( 1 mắt )             210,000        148,500           61,500
6 Bơm thông lệ đạo ( 2 mắt )             420,000        321,400           98,600
7 Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy)          6,000,000      6,000,000  
8 Cắt bỏ chắp có bọc          1,200,000      1,200,000  
9 Cắt bỏ túi lệ          5,100,000      4,228,000         872,000
10 Cắt chỉ da mi               50,000          50,000  
11 Cắt chỉ giác mạc (1 mắt)             250,000        250,000  
12 Cắt chỉ kết mạc (1 mắt)             120,000        120,000  
13 Cắt chỉ khâu da mi             120,000        120,000  
14 Cắt da dư mí trên đơn giản (2 mắt)          1,300,000      1,300,000  
15 Cắt đốt u mi kích thước lớn ( tiểu phẫu)          1,000,000      1,000,000  
16 Cắt đốt u mi kích thước nhỏ             500,000        500,000  
17 Cắt đốt u nhú kích thước nhỏ             300,000        300,000  
18 Cắt u bì kết mạc có hoặc không ghép kết mạc          2,000,000      2,000,000  
19 Cắt u nhú 1 mắt          2,000,000      2,000,000  
20 Cắt u nhú 2 mắt          4,000,000      4,000,000  
21 Chích chắp/lẹo (người lớn)             310,000        229,000           81,000
22 Chích chắp/lẹo (trẻ em)             310,000        229,000           81,000
23 Chiếu laser bổ sung trên 1 năm (1M)          5,500,000      5,500,000  
24 Chiếu laser bổ sung trên 1 năm (2M)        11,000,000    11,000,000  
25 Chụp bản đồ giác mạc 1 mắt             300,000        300,000  
26 Chụp bản đồ giác mạc 2 mắt             600,000        600,000  
27 Chụp chiều dày giác mạc 1 mắt             150,000        150,000  
28 Chụp chiều dày giác mạc 2 mắt             300,000        300,000  
29 Chụp hình đáy mắt (1 mắt) - không có thuốc cản quang             220,000        220,000  
30 Chụp hình đáy mắt (2 mắt) - không có thuốc cản quang             440,000        440,000  
31 Chụp huỳnh quang          1,100,000      1,100,000  
32 Chụp OCT 1  mắt (Hoàng điểm + Gai thị )             600,000        600,000  
33 Chụp OCT 1 mắt             400,000        400,000  
34 Chụp OCT 2  mắt (Hoàng điểm + Gai thị )          1,200,000      1,200,000  
35 Chụp OCT 2 mắt             700,000        700,000  
36 Chụp OCT hoàng điểm 1 mắt             400,000        400,000  
37 Chụp OCT hoàng điểm 2 mắt             700,000        700,000  
38 Công dịch vụ laser (mống mắt hoặc bao sau ) 1 mắt             300,000        300,000  
39 Công dịch vụ laser (mống mắt hoặc bao sau ) 2 mắt             600,000        600,000  
40 Công đổi kính Orthe             100,000        100,000  
41 Công vô cảm             150,000        150,000  
42 Đặt contactlens 1 mắt             200,000        200,000  
43 Đặt contactlens 2 mắt             400,000        400,000  
44 Đặt kính điều trị giác mạc chóp (Kính scleral len) 1 mắt          9,500,000      9,500,000  
45 Đặt kính điều trị giác mạc chóp (Kính scleral len) 2 mắt        19,000,000    19,000,000  
46 Đặt kính điều trị giác mạc chóp (Kính scleral len) lần 2 trở lên (1 mắt)          7,500,000      7,500,000  
47 Đặt kính điều trị giác mạc chóp (Kính scleral len) lần 2 trở lên (2 mắt)        15,000,000    15,000,000  
48 Đặt Ring          2,000,000      2,000,000  
49 Đếm tế bào nội mô giác mạc 1 mắt             275,000        275,000  
50 Đếm tế bào nội mô giác mạc 2 mắt             550,000        550,000  
51 Dịch vụ Phẫu thuật Phaco_đa tiêu          5,000,000      5,000,000  
52 Dịch vụ Phẫu thuật Phaco_đơn tiêu          5,000,000      5,000,000  
53 Điện tim thường             130,000        130,000  
54 Điều trị giác mạc chóp Ectasia 1 mắt        12,000,000    12,000,000  
55 Điều trị giác mạc chóp Ectasia 2 mắt        24,000,000    24,000,000  
56 Đo công suất thủy tinh thể (1 mắt)             175,000        175,000  
57 Đo công suất thủy tinh thể (2 mắt)             350,000        350,000  
58 Đo khúc xạ máy             100,000        100,000  
59 Đo khúc xạ máy 2 lần             100,000        100,000  
60 Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..)               90,000          62,000           28,000
61 Đốt lông siêu (ít)               60,000          60,000  
62 Đốt lông siêu (nhiều)             120,000        120,000  
63 Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (ít)             260,000        210,000           50,000
64 Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu (nhiều)             510,000        460,000           50,000
65 Đốt Papllioma          2,000,000      2,000,000  
66 Đốt u nhú lớn          1,000,000      1,000,000  
67 Đốt u nhú nhỏ             500,000        500,000  
68 Đường kính giác mạc 1 mắt             100,000        100,000  
69 Đường kính giác mạc 2 mắt             200,000        200,000  
70 DV Xét nghiệm realtime RT-PCR SARS-CoV 2 - M1             500,000        500,000  
71 Extra Lasik- phòng ngừa nguy cơ Giác mạc chóp 1 mắt          7,000,000      7,000,000  
72 Extra Lasik- phòng ngừa nguy cơ Giác mạc chóp 2 mắt        14,000,000    14,000,000  
73 EXTRA LASIK SUP (1 mắt)          8,000,000      8,000,000  
74 EXTRA LASIK SUP (2 mắt)          8,000,000      8,000,000  
75 Femto Pro _1 Mắt        30,000,000    30,000,000  
76 Femto Pro_2 Mắt        50,000,000    50,000,000  
77 Femtosecond Lasik - PresbyMax (1 mắt)        27,000,000    27,000,000  
78 Femtosecond Lasik - PresbyMax (2 mắt)        45,000,000    45,000,000  
79 Femtosecond Lasik Xtra (1 mắt)        32,600,000    32,600,000  
80 Femtosecond Lasik Xtra (2 mắt)        49,000,000    49,000,000  
81 Femtosecond Lasik_1 Mắt        24,600,000    24,600,000  
82 Femtosecond Lasik_2 Mắt        41,000,000    41,000,000  
83 Ghép giác mạc        20,000,000    20,000,000  
84 Gói Femto Pro _1 Mắt        30,000,000    30,000,000  
85 Gói Femto Pro_2 Mắt        50,000,000    50,000,000  
86 Gói Femtosecond Lasik - PresbyMax (1 mắt)        27,000,000    27,000,000  
87 Gói Femtosecond Lasik - PresbyMax (2 mắt)        45,000,000    45,000,000  
88 Gói Femtosecond Lasik Xtra (1 mắt)        33,000,000    33,000,000  
89 Gói Femtosecond Lasik Xtra (2 mắt)        49,000,000    49,000,000  
90 GÓI Femtosecond Lasik_1 Mắt        24,600,000    24,600,000  
91 GÓI Femtosecond Lasik_2 Mắt        41,000,000    41,000,000  
92 Gói khám khúc xạ học đường             300,000        300,000  
93 Gói khám mắt chương trình đục bao sau             300,000        300,000  
94 GÓI Oup/Epi Lasik_1 Mắt        14,400,000    14,400,000  
95 GÓI Oup/Epi Lasik_2 Mắt        24,000,000    24,000,000  
96 Gói RELEX SMILE SUP (1 mắt)        39,000,000    39,000,000  
97 Gói RELEX SMILE SUP (2 mắt)        65,000,000    65,000,000  
98 Gói Relex Smile Xtra (1 mắt)        50,400,000    50,400,000  
99 Gói Relex Smile Xtra (2 mắt)        84,000,000    84,000,000  
100 GÓI SmartSurface_ 1 Mắt        19,200,000    19,200,000  
101 GÓI SmartSurface_ 2 Mắt        32,000,000    32,000,000  
102 GÓI Smile Pro _1 mắt        48,000,000    48,000,000  
103 GÓI Smile Pro _2 mắt        80,000,000    80,000,000  
104 Gói STANDARD LASIK SUP (1 mắt)        12,600,000    12,600,000  
105 Gói STANDARD LASIK SUP (2 mắt)        21,000,000    21,000,000  
106 Gọt giác mạc          1,200,000      1,200,000  
107 HỒ SƠ LASIK CHUYÊN SÂU             750,000        750,000  
108 Khám Lé             220,000        220,000  
109 Khám mắt             210,000        176,800           33,200
110 Khám tiền phẫu thuật             150,000        150,000  
111 Khâu cò mi, tháo cò          2,000,000      2,000,000  
112 Khâu củng mạc đơn thuần          2,050,000      2,050,000  
113 Khâu da             500,000        500,000  
114 Khâu da mi đơn giản          1,100,000        259,000         841,000
115 Khâu giác mạc đơn thuần          2,050,000      1,273,000         777,000
116 Khâu giác mạc phức tạp          4,000,000      4,000,000  
117 Khâu IOL củng mạc + cắt dịch kính trước        15,000,000    15,000,000  
118 Khâu kết mạc          2,100,000      2,100,000  
119 Khâu phục hồi bờ mi          2,100,000      2,100,000  
120 Kiểm tra khô mắt             150,000        150,000  
121 Kiểm tra mù màu               50,000          50,000  
122 Laser các bệnh lý võng mạc (1 mắt)          1,600,000      1,600,000  
123 Laser các bệnh lý võng mạc (2 mắt)          3,200,000      3,200,000  
124 Laser mống mắt chu biên 1 mắt          1,500,000      1,500,000  
125 Laser mống mắt chu biên 2 mắt          3,000,000      3,000,000  
126 Lấy calci kết mạc 2 mắt             210,000        210,000  
127 Lấy dị vật củng mạc (1 mắt)             500,000        500,000  
128 Lấy dị vật củng mạc phức tạp (1 mắt)          1,500,000      1,500,000  
129 Lấy dị vật dưới da mi (1 mắt)          2,000,000      2,000,000  
130 Lấy dị vật giác mạc nông             150,000        150,000  
131 Lấy dị vật giác mạc sâu             350,000        350,000  
132 Lấy dị vật giác mạc sâu (1 mắt) phức tạp          2,000,000      2,000,000  
133 Lấy dị vật hốc mắt          5,000,000      5,000,000  
134 Lấy dị vật kết mạc             150,000          83,000           67,000
135 Mở bao sau bằng phẫu thuật          3,050,000      2,428,000         622,000
136 Mở bao sau đục bằng laser (1 mắt)          1,700,000      1,432,000         268,000
137 Mở bao sau đục bằng laser (2 mắt)          3,400,000      3,400,000  
138 Mổ lấy u tuyến bã          3,300,000      3,300,000  
139 Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc          4,000,000      4,000,000  
140 Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn)          3,550,000      3,550,000  
141 Múc nội nhãn có độn, lắp mắt giả          4,500,000      4,500,000  
142 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi             120,000          82,700           37,300
143 Nhỏ liệt điều tiết - Soi bóng đồng tử (Đo thị lực khách quan)               80,000          80,000  
144 ORTHO - K (Toric hoặc Prenium) lần 2 trở lên (1 mắt)          4,500,000      4,500,000  
145 ORTHO - K (Toric hoặc Prenium) lần 2 trở lên (2 mắt)          9,000,000      9,000,000  
146 ORTHO - K 1 mắt          6,500,000      6,500,000  
147 ORTHO - K 1 mắt (Toric hoặc Premium)          7,500,000      7,500,000  
148 ORTHO - K 2 mắt        13,000,000    13,000,000  
149 ORTHO - K 2 mắt (Toric hoặc Premium)        15,000,000    15,000,000  
150 ORTHO - K Lần 2 trở lên (1 mắt)          4,000,000      4,000,000  
151 ORTHO - K Lần 2 trở lên (2 mắt)          8,000,000      8,000,000  
152 Oup/Epi Lasik PLUS _1 Mắt        14,400,000    14,400,000  
153 Oup/Epi Lasik PLUS _2 Mắt        24,000,000    24,000,000  
154 Phẩu thuật ấn độn củng mạc        10,000,000    10,000,000  
155 Phẫu thuật cắt bỏ u hạt, u gai kết mạc          2,000,000      2,000,000  
156 Phẫu thuật cắt dịch kính        16,500,000    16,500,000  
157 Phẫu thuật cắt dịch kính, bóc màng trước võng mạc        17,000,000    17,000,000  
158 Phẫu thuật cắt dư da 1 mi dưới          3,500,000      3,500,000  
159 Phẫu thuật cắt dư da 1 mi trên          3,500,000      3,500,000  
160 Phẫu thuật cắt dư da 2 mắt          7,000,000      7,000,000  
161 Phẫu thuật cắt dư da 2 mi dưới          7,000,000      7,000,000  
162 Phẫu thuật cắt nốt ruồi kết mạc          4,000,000      4,000,000  
163 Phẫu thuật cắt u kết mạc          2,500,000      2,500,000  
164 Phẫu thuật cắt u vàng 1 mắt          3,000,000      3,000,000  
165 Phẫu thuật cắt u vàng 2 mắt          3,000,000      3,000,000  
166 Phẩu thuật chỉnh IOL (Chưa bao gồm IOL), không bao gồm cắt dịch kính          5,000,000      5,000,000  
167 Phẫu thuật Epi lasik 1 mắt        10,080,000    10,080,000  
168 Phẫu thuật Epi lasik 2 mắt        16,800,000    16,800,000  
169 Phẫu thuật ghép màng ối điều trị dính mi cầu/ Ghép giác mạc lâu liển/ thủng giác mạc          4,000,000      4,000,000  
170 Phẫu thuật IOL lần 2 ( 1 mắt chưa bao gồm TTT nhân tao )          2,000,000      2,000,000  
171 Phẫu thuật IOL thứ phát  lần 2 ( kính Sensar )          6,000,000      6,000,000  
172 Phẫu thuật khâu củng mạc phức tạp          3,000,000      3,000,000  
173 Phẫu thuật khâu IOL củng mạc        16,000,000    16,000,000  
174 Phẫu thuật lác thông thường (1 mắt)          5,100,000      4,328,000         772,000
175 Phẫu thuật lác thông thường (2 mắt)          8,100,000      6,912,000       1,188,000
176 Phẫu thuật lấy đai Silicon (Sau PT ấn độn)          1,000,000      1,000,000  
177 Phẫu thuật lấy dị vật xuyên          2,500,000      2,500,000  
178 Phẫu thuật lấy IOL (BN đã PT phaco ngoài)          3,000,000      3,000,000  
179 Phẫu thuật lấy thủy tinh thể          3,000,000      3,000,000  
180 Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối...) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá          3,100,000      2,228,000         872,000
181 Phẫu thuật mộng kép          4,000,000      4,000,000  
182 Phẫu thuật nâng cung chân mày          5,000,000      5,000,000  
183 Phẫu thuật Phaco - 677ABY        16,000,000    16,000,000  
184 Phẫu thuật Phaco - 677MY        43,000,000    43,000,000  
185 Phẫu thuật Phaco - AcrySof IQ PanOptix TFNT00        45,000,000    42,310,000       2,690,000
186 Phẫu thuật Phaco - Acrysof IQ Panoptix Toric TFNT00        48,000,000    48,000,000  
187 Phẫu thuật Phaco - Acrysof IQ Vivity Extended DFT015        55,000,000    52,310,000       2,690,000
188 Phẫu thuật Phaco - Acrysof IQ Vivity Toric Extended DFT315/415/515        58,000,000    55,310,000       2,690,000
189 Phẫu thuật Phaco - Acrysoft IQ SN60WF        16,000,000    13,310,000       2,690,000
190 Phẫu thuật Phaco - Acrysoft Toric SN6AT        22,000,000    19,310,000       2,690,000
191 Phẫu thuật Phaco - ASPIRA-aAY        14,000,000    11,310,000       2,690,000
192 Phẫu thuật Phaco - AT Lara 829MP        40,000,000    37,310,000       2,690,000
193 Phẫu thuật Phaco - AT Lisa 809M        35,000,000    32,310,000       2,690,000
194 Phẫu thuật Phaco - AT Lisa Tri 839MP        45,000,000    42,310,000       2,690,000
195 Phẫu thuật Phaco - AT Lisa Tri Toric 939MP        48,000,000    45,310,000       2,690,000
196 Phẫu thuật Phaco - AT Torbi 709M        22,000,000    19,310,000       2,690,000
197 Phẫu thuật Phaco - Bioline Yellow Accurate Aspheric        16,000,000    13,310,000       2,690,000
198 Phẫu thuật Phaco - Bioline Yellow Bluelight        11,500,000      8,810,000       2,690,000
199 Phẫu thuật Phaco - Diff-aA        35,000,000    32,310,000       2,690,000
200 Phẫu thuật Phaco - EDEN 124M        48,000,000    48,000,000  
201 Phẫu thuật Phaco - Hoya Isert 151        14,000,000    11,310,000       2,690,000
202 Phẫu thuật Phaco - Isopure123        22,000,000    19,310,000       2,690,000
203 Phẫu thuật Phaco - Lucis        16,000,000    13,310,000       2,690,000
204 Phẫu thuật Phaco - Mini 4        16,000,000    13,310,000       2,690,000
205 Phẫu thuật Phaco - Mini 4 Ready         16,000,000    13,310,000       2,690,000
206 Phẫu thuật Phaco - Mini Well        45,000,000    42,310,000       2,690,000
207 Phẫu thuật Phaco - Mini well Ready        45,000,000    42,310,000       2,690,000
208 Phẫu thuật Phaco - Optima          8,000,000      5,310,000       2,690,000
209 Phẫu thuật Phaco - ORIZON SDHBP        16,000,000    13,310,000       2,690,000
210 Phẫu thuật Phaco - ORIZON SDHBPY        16,000,000    13,310,000       2,690,000
211 Phẫu thuật Phaco - PanOptix Toric TFNT20        48,000,000    45,310,000       2,690,000
212 Phẫu thuật Phaco - PanOptix Toric TFNT30        48,000,000    45,310,000       2,690,000
213 Phẫu thuật Phaco - PanOptix Toric TFNT40        48,000,000    45,310,000       2,690,000
214 Phẫu thuật Phaco - PanOptix Toric TFNT50        48,000,000    48,000,000  
215 Phẫu thuật Phaco - PanOptix Toric TFNT60        48,000,000    48,000,000  
216 Phẫu thuật Phaco - Pod F (FineVision)        40,000,000    37,310,000       2,690,000
217 Phẫu thuật Phaco - POD L GF (FineVision TriumF)        48,000,000    45,310,000       2,690,000
218 Phẫu thuật Phaco - Sensar 1        16,000,000    13,310,000       2,690,000
219 Phẫu thuật Phaco - Sensar 3M          8,000,000      5,310,000       2,690,000
220 Phẫu thuật Phaco - SIDA-LENS SDA4        11,500,000      8,810,000       2,690,000
221 Phẫu thuật Phaco - SIDA-LENS SDHB        14,000,000    11,310,000       2,690,000
222 Phẫu thuật Phaco - SIDA-LENS SDHBY        14,000,000    11,310,000       2,690,000
223 Phẫu thuật Phaco - Symbiose        48,000,000    48,000,000  
224 Phẫu thuật Phaco - Tecnis Eyhance        22,000,000    19,310,000       2,690,000
225 Phẫu thuật Phaco - Tecnis Multifocal 1        35,000,000    32,310,000       2,690,000
226 Phẫu thuật Phaco - Tecnis Synergy        48,000,000    45,310,000       2,690,000
227 Phẫu thuật Phaco - TRIVA-aAY SL        45,000,000    42,310,000       2,690,000
228 Phẫu thuật Phaco kẹp mống Optima PMMA          7,000,000      4,310,000       2,690,000
229 Phẫu thuật Phakic ICL (1 mắt)        45,000,000    45,000,000  
230 Phẫu thuật Phakic ICL (2 mắt)        90,000,000    90,000,000  
231 Phẫu thuật phủ kết mạc          2,500,000      2,500,000  
232 Phẫu thuật phủ kết mạc, lắp mắt giả          3,800,000      3,800,000  
233 Phẫu thuật quặm 1 mi          2,500,000      2,500,000  
234 Phẫu thuật quặm 2 mi          5,000,000      5,000,000  
235 Phẫu thuật quặm 3 mi          7,500,000      7,500,000  
236 Phẫu thuật quặm 4 mi        10,000,000    10,000,000  
237 Phẫu thuật quặm bẩm sinh 1 mi          2,600,000      2,600,000  
238 Phẫu thuật quặm bẩm sinh 2 mi (1 mắt)          5,000,000      5,000,000  
239 Phẫu thuật quặm bẩm sinh 3 mi          7,600,000      7,600,000  
240 Phẫu thuật quặm bẩm sinh 4 mi        10,200,000    10,200,000  
241 Phẫu thuật sụp mí (1 mắt) thẩm mỹ          7,000,000      7,000,000  
242 Phẫu thuật sụp mí (2 mắt) thẩm mỹ        14,000,000    14,000,000  
243 Phẫu thuật tái tạo cùng đồ để lắp mắt giả          4,700,000      4,700,000  
244 Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL          3,100,000        410,000       2,690,000
245 Phẫu thuật tạo cùng đồ 1 bên, lắp mắt giả          4,500,000      4,500,000  
246 Phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ (dùng ống silicon)        12,000,000    12,000,000  
247 Phẫu thuật tiếp khẩu túi lệ (không dùng ống silicon)          8,000,000      8,000,000  
248 Phẫu thuật treo IOL củng mạc (lấy IOL) + cắt dịch kính (CZ)        17,000,000    17,000,000  
249 Phẫu thuật treo IOL củng mạc (lấy TTT, Lensectomy) + cắt dịch kính        19,000,000    19,000,000  
250 Phẫu thuật treo IOL củng mạc(lấy IOL) + cắt dịch kính        17,000,000    17,000,000  
251 Phẫu thuật treo IOL củng mạc(lấy IOL) + cắt dịch kính (Sensar hoặc Sensar 1)        18,500,000    18,500,000  
252 Phẫu thuật U bì hốc mắt          3,000,000      3,000,000  
253 Phẫu thuật u kết mạc nông có vá (1 mắt)          2,500,000      2,500,000  
254 Phẫu thuật u mi có ghép da          3,500,000      3,500,000  
255 PT đục TTT bằng phương pháp Phaco chưa bao gồm TTT          3,100,000        410,000       2,690,000
256 Rạch chắp lẹo đa chấp             400,000        400,000  
257 Rách giác củng mạc hoặc đơn thuần          1,000,000      1,000,000  
258 RELEX SMILE SUP (1 mắt)        39,000,000    39,000,000  
259 RELEX SMILE SUP (2 mắt)        65,000,000    65,000,000  
260 Relex Smile Xtra (2 mắt)        84,000,000    84,000,000  
261 Rút rửa tiền phòng          3,000,000      3,000,000  
262 Siêu âm B (1 mắt)             330,000        330,000  
263 Siêu âm B (2 mắt)             660,000        660,000  
264 SmartSurface_ 1 Mắt        19,200,000    19,200,000  
265 SmartSurface_ 2 Mắt        32,000,000    32,000,000  
266 Smile Pro _1 mắt        48,000,000    48,000,000  
267 Smile Pro _2 mắt        80,000,000    80,000,000  
268 Soi bóng đồng tử               80,000          80,000  
269 Soi đáy mắt trực tiếp               90,000          34,700           55,300
270 STANDARD LASIK SUP (1 mắt)        12,600,000    12,600,000  
271 STANDARD LASIK SUP (2 mắt)        21,000,000    21,000,000  
272 Tập nhược thị (1 đợt 10 buổi)             500,000        500,000  
273 Tháo đai củng mạc (1 mắt)             200,000        200,000  
274 Thời gian máu chảy phương pháp Duke               55,000          42,000           13,000
275 Thời gian máu đông               50,000          50,000  
276 Thu thêm PT đặc biệt IOL< +10D          3,000,000      3,000,000  
277 Tiêm Avastin dịch kính 1 mắt          2,000,000      2,000,000  
278 Tiêm Avastin dịch kính 2 mắt          4,000,000      4,000,000  
279 Tiêm Botox 1 mắt          4,000,000      4,000,000  
280 Tiêm Dectancyl DKM             200,000        200,000  
281 Tiêm dưới kết mạc một mắt             210,000        159,700           50,300
282 Tiêm hậu nhãn cầu một mắt             110,000          59,700           50,300
283 Tiêm Lucentis nội nhãn 1 mắt        18,000,000    18,000,000  
284 Tiêm Lucentis nội nhãn 2 mắt        36,000,000    36,000,000  
285 Tiền giường 1/2 ngày người nhà bệnh nhân             250,000        250,000  
286 Tiền giường người nhà bệnh nhân (1 ngày 1 đêm)             300,000        300,000  
287 Tiếp khẩu lệ bộ nội soi          9,050,000      9,050,000  
288 Tiếp khẩu túi lệ          4,000,000      4,000,000  
289 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở)               95,000          53,500           41,500
290 Tư vấn chuyên sâu về Phakic ICL          1,000,000      1,000,000  
291 U bì giác mạc          3,000,000      3,000,000  
292 U mỡ kết mạc          2,000,000      2,000,000  
293 Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV2             300,000        300,000  
294 Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV2 (mẫu gộp)             100,000        100,000  
295 XN máu CREATININ               50,000          50,000  
296 XN máu GLYCEMIE(đường huyết)               65,000          65,000  
297 XN máu SGOT               50,000          50,000  
298 XN máu SGPT               50,000          50,000  
299 XN máu TCK               40,000          40,000  
300 XN máu URE               50,000          50,000  
301 XN Nhóm máu ABO               50,000          50,000  
302 XN thời gian TQ               50,000          50,000  

Chia sẻ:

NỘI DUNG LIÊN QUAN